CSR

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมเลี้ยงอาหารอากลางวัน สนับสนุนการศึกษาและปรับปรุงอาคารเรียน

ณ โรงเรียนวัดกุ่มโคก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560