บริการของเรา


สำนักงานประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด

ทำไมเราถึง
ประสบความสำเร็จ

บริษัทให้บริการเต็มรูปแบบด้านการติดตามทวงถาม และเร่งรัดหนี้

ในปัจจุบันบริษัทแบ่งการให้บริการออกเป็น บริการหลักและบริการสนับสนุน ดังนี้
การบริหารจัดการทวงถามหนี้

การติดตามทวงถามหนี้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ดำเนินการบริหารงานด้วยระบบติดตามทวงถามหนี้ (Debt Collection System : DCS), และ Software ต่างๆ ที่มีความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยสามารถตอบสนองผู้ใช้งาน (User) เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตามทวงถามหนี้และจัดเก็บหนี้ ด้วยระบบดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับระบบหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ (Predictive outbound dialer) พร้อมทั้ง มีระบบบันทึกเสียงสนทนาในการเจรจา (voice logger) เพื่อใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้กับผู้รับบริการ หากเกิดกรณีข้อร้องเรียนในการติดตามทวงถาม อีกทั้งระบบยังสามารถประมวลผลข้อมูลทั้งหมดจากการดำเนินงานในรูปแบบของการรายงานและการวิเคระห์ข้อมูล (MIS) ต่างๆ เพื่อสรุปเป็นผลงานในการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทให้กับผู้รับบริการ

การประสบความสำเร็จในการติดตามทวงถามหนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกหนี้ที่สามารถติดต่อ และจำนวนเงินที่เรียกเก็บได้ การโทรศัพท์ติดต่อเป็นแนวทางที่มีการนำมาใช้มากที่สุดสำหรับการบริหารจัดการหนี้ เพราะเหตุนี้ วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จึงได้จัดเตรียมระบบหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ (Predictive Dialer System: PDS) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของเรา และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางในการติดตามทวงถามหนี้อย่างเหมาะสมที่สุด
ระบบ PDS มีคุณสมบัติสามารถระบุสัญญาณเสียงสายไม่ว่าง เสียงจากเครื่องตอบรับอัตโนมัติ จากนั้น จะส่งสัญญาณเสียงเฉพาะที่ต้องการให้โทรติดต่อไปยังพนักงานติดตามทวงถามหนี้ (Debt Collector) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่พร้อมจะพูดคุยสนทนาด้วย แนวทางดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการติดตามทวงถามหนี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยพนักงานติดตามทวงถามหนี้สามารถมุ่งเน้นไปในสิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งแตกต่างจากการใช้โทรศัพท์ติดต่อด้วยตนเอง พนักงานติดตามทวงถามหนี้จะโทรศัพท์จากรายการทีละบุคคล แต่ระบบ PDS จะดำเนินการดังกล่าวโดยอัตโนมัติ มีรายการที่จะโทรออกเตรียมไว้ล่วงหน้าในระบบ พนักงานติดตามทวงถามหนี้สามารถจัดการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาต่อชั่วโมงให้น้อยลง
ดังนั้น การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการติดต่อแต่ละครั้งอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ นอกจากนี้ระบบ PDS ยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานระหว่าง 100% และ 200% และลดต้นทุนในการดำเนินงานลง 20% รวมถึง เป็นการลดความผิดพลาดของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้วย
Debt Collection System (DCS) เป็นระบบติดตามทวงถามหนี้ที่มีการประมวลผลผ่านบนระบบคลาวด์ (Cloud) สำหรับการให้บริการด้านติดตามทวงถามหนี้และเร่งรัดหนี้สินในธุรกิจทุกประเภท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จัดเตรียมระบบ DCS เพื่อจะช่วยให้ธุรกิจของท่านสามารถบริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ โดยระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บริการด้านการติดตามทวงถามหนี้ในแต่ละช่วงของวงรอบการให้สินเชื่อ เริ่มจากมีการพฤติกรรมแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยง มีการผิดนัดชำระหนี้ (Delinquency) ไปจนถึงการเร่งรัดหนี้ (Recovery) เมื่อเป็นหนี้เสีย (Bad Debt) และการดำเนินคดีตามกฎหมาย อีกทั้งยังสนับสนุนการดำเนินงานในทุกประเภทสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวมทั้งทุกประเภทหนี้ของบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน โดยคุณสมบัติหลักของระบบ DCS ประกอบด้วย การโทรติดต่อ และการติดตามโดยใช้จดหมายทวงถามหนี้ทุกประเภท และการส่งข้อความ (SMS) สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลดเวลาในการติดตามทวงถามหนี้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้วย นอกจากนี้ ระบบ DCS ยังเตรียมสรุปผลรายงานแบบภาพรวม (Dashboard) ให้กับพนักงานติดตามทวงถามหนี้ และผู้บริหาร ซึ่งทำให้สามารถติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบประสิทธิภาพเกี่ยวกับการติดตามทวงถามหนี้, กำหนดการชำระเงิน และที่เกี่ยวข้อง ยังช่วยให้องค์กรสามารถสร้างฐานข้อมูลของลูกหนี้ สร้างการรายงานสถานะทางบัญชี ตลอดจนผู้ใช้งานสามารถติดตามประวัติการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ
วินเพอร์ฟอร์มานซ์ ให้บริการด้านซอฟต์แวร์กระจายเสียงข้อความ (Voice Broadcasting: POM) สำหรับการติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งเป็นเทคนิคการสื่อสาร / การกระจายเสียงเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถส่งข้อความกระจายเสียงอัตโนมัติผ่านการโทรศัพท์ไปหาบุคคลจำนวนมากได้ในคราวเดียว ระบบ POM จะสามารถช่วยให้ผู้รับบริการบริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ให้ได้รับการแจ้งเตือนการชำระเงิน และเพิ่มการตอบสนองของลูกหนี้ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกข้อความเสียงที่ต้องการเพียงอัพโหลดรายชื่อของลูกหนี้ที่จะโทรออก และเปิดใช้แผนงาน (Campaign) ในการติดตามทวงถามหนี้แบบกระจายเสียงข้อความ โดยกำหนดแผนงานดังกล่าวเพื่อใช้งาน และระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกหนี้ ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อตรวจสอบจำนวนของการโทรต่อนาที และยังเลือกให้ระบบโทรออกโดยอัตโนมัติ หากลูกหนี้ไม่มีการรับสายในครั้งแรก รวมถึง การกำหนดตัวชี้วัดอื่นๆ ระบบ POM สามารถให้ลูกหนี้เลือกที่จะโต้ตอบการกระจายเสียงข้อความ โดยขอให้ตัวแทนของเรารับสายโดยตรง หรือให้มีการโทรติดต่อกลับในภายหลัง
นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามผลการโทรออกทั้งหมดได้จากรายงานผลสรุปภาพรวม (Dashboard) ของเรา ซึ่งระบบ POM จะบันทึกการโทรออกทั้งหมด เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดำเนินการตรวจสอบ และใช้ในการฝึกอบรมภายหลัง
ระบบหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ
การกระจายข้อความเสียง
ระบบติดตามทวงถามหนี้

การควบคุมด้านความปลอดภัย

เรานำมาตรการควบคุมที่พิสูจน์แล้วมาใช้เพื่อประโยชน์กับข้อมูล ร่วมกับเทคโนโลยีการเข้ารหัสในทุกรูปแบบ เนื่องจากการประมวลผล จัดเก็บ รวบรวม และการส่งผ่านข้อมูลซึ่งเป็นความลับ เพื่อจะป้องกันไม่ให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเราทางไซเบอร์ ยึดหลักการตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 และ ISO/IEC 27701:2019 ช่วยให้เราสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นรูปแบบ และการควบคุมความปลอดภัยไว้ในหลักการเดียวกัน ซึ่งจะต้องติดตามเฝ้าระวัง จัดการ ทบทวน และการปรับปรุงแก้ไขสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การชำระเงินและรายการที่เกี่ยวข้อง การดูแลรักษาความปลอดภัยของเราดำเนินการควบคุมตามมาตรฐาน PCI DSS ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการชำระเงินได้รับการประมวลผล และจัดเก็บไว้ในรูปแบบที่มีความปลอดภัย ซึ่งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้: เสริมสร้าง, บำรุงรักษา และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง รักษาความปลอดภัยเครือข่ายและดำเนินการทดสอบระบบอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาด้วยแผนการจัดการข้อบกพร่อง เพื่อให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่เป็นไปอย่างเข้มงวด คงไว้ตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานสูงสุดของแนวทางการปฏิบัติ หลักการ และการดำเนินงาน

การบริการด้านกฏหมาย

บริษัทมีทีมทนายความของบริษัทที่มีความพร้อมในงานด้านการดำเนินคดี, การสืบทรัพย์สิน และการบังคับคดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านข้อกฎหมาย โดยพร้อมที่จะตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินคดีของศาล และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจ นอกจากทีมทนายความภายในบริษัทแล้ว บริษัทยังได้ร่วมมือ กับทีมงานบริษัทสำนักงานกฎหมายภายนอกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการในการดำเนินคดี

เราสามารถช่วยได้อย่างไร :
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของข้อมูล
  • การควบคุมดูแลคดี และขั้นตอนการดำเนินคดีตามกฎหมาย
  • การประหยัดเวลา ทรัพยากร และพลังงาน
  • การลดต้นทุนด้านการดำเนินงานอย่างเห็นได้ชัด
  • การจัดส่งรายงานในการปฏิบัติงาน
  • ความสามารถที่ทำให้ขั้นตอนการดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็ว
  • การประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับเงินที่ควรได้รับจากข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้อง
  • การสนับสนุนเครื่องมือ และความสามารถในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ เรายังออกแบบเครื่องมือที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราบริหารและจัดการคดีความ โดยการใช้ซอฟต์แวร์การบริหารงานดำเนินคดี (Litigation Management Software) ในการติดตามภาพรวมของการดำเนินคดีตามกฎหมาย และปัจจัยสำคัญของแต่ละส่วนงาน ได้แก่ การรับข้อมูลของลูกค้า, ข้อมูลการติดต่อ, เอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง, กระบวนการทำงาน และภารกิจ, สถานะของคดี และกระบวนการดำเนินคดีในชั้นศาล, การจัดการและติดตามค่าใช้จ่ายในคดี, การติดตามรายงาน และข้อมูลในการบริหารจัดการ (MIS) ซอฟต์แวร์การบริหารงานดำเนินคดีของเรา สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขตามต้องการ ดังนั้น ลูกค้าจึงสามารถกำหนดกระบวนการทำงาน และตัวแปรที่จะช่วยให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ โดยเครื่องมือของเราพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้งาน (User) ที่ได้รับการอนุญาต ตลอด 24 ชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้าของเรายังสามารถเข้าถึงข้อมูลของคดีได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ

การเร่งรัดหนี้

การเร่งรัดหนี้  เราดำเนินงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อ กำหนดแนวปฏิบัติในการเร่งรัดหนี้ ได้แก่: ประเภทสินเชื่อ  ระยะเวลาในการติดต่อและวิธีการทวงถาม, การติดตามทางโทรศัพท์ขึ้นอยู่กับอายุหนี้ ภาระหนี้ค้างชำระ ประวัติการชำระเงิน และอื่นๆ รวมถึง การค้นหาลูกหนี้ที่หลบเลี่ยงการชำระ (Skip tracing) การตรวจสอบการจ้างงาน, การค้นหาทรัพย์สินต่างๆ, การจัดสรรการชำระหนี้ และสิ่งสุดท้าย การดำเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมาย นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกมาตรฐานบริการของบริษัท หรือร่วมกับเราเพื่อพัฒนาการให้บริการที่มีอยู่เดิมเป็นในแนวทางใหม่ตามที่ลูกค้าที่ต้องการ

การค้นหาลูกหนี้หลบเลี่ยงการชำระ

กรณีเราพบจดหมายทวงถามหนี้ส่งคืนกลับมา หรือโทรศัพท์ถูกตัดการเชื่อมต่อสัญญาณ ไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งเราจะรวบรวมบัญชีดังกล่าว ซึ่งเริ่มแรกเหมือนจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จากนั้น ทีมของเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหารายการข้อมูลทางธุรกิจ และที่อยู่อาศัยในฐานข้อมูล ตลอดจนช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ นอกจากนี้ เรายังสามารถดำเนินการค้นหาทรัพย์สิน, คำพิพากษา, คดีความ, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ และการค้นหาด้วยวิธีการอื่นๆ ที่จะได้รับข้อมูลที่ล่าสุดเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับลูกหนี้ โดยปกติเราสามารถหาข้อมูลลูกหนี้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ที่จะได้รับข้อมูลวันเดือนปีเกิด, ที่อยู่ปัจจุบัน และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับการเร่งรัดหนี้

การคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

ด้วยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของทีมงาน บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด บริการของเราจะช่วยองค์กรของท่านให้สามารถดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กรของท่าน

การให้คำปรึกษา

ให้คำแนะนำในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

การวางระบบงาน

มีทีมที่ปรึกษาเพื่อวางระบบและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมถึงข้อกำหนดและมาตรฐานตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีความพร้อมทางด้านข้อมูลสารสนเทศ

การพัฒนาฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

การเป็นตัวแทน
ในการปิดเล่มทะเบียน
หรือปิดบัญชีแทนลูกค้า

บริษัทขยายการให้บริการเป็นตัวแทนปิดเล่มหรือปิดบัญชีให้ลูกค้าสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ และสินเชื่อเช่าซื้อจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อ ลูกค้ามีความประสงค์ขอเพิ่มวงเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือเพื่อขอกู้ใหม่จากสถาบันการเงินรายใหม่ ซึ่งบริษัทสามารถจัดการปัญหาทางการเงินในทุกรูปแบบ และมีทางเลือกที่ครอบคลุมกับทุกความต้องการของลูกค้าที่ต้องการปิดเล่มทะเบียนหรือปิดบัญชีดังกล่าว
ในการเป็นตัวแทนปิดเล่มหรือปิดบัญชีสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและสินเชื่อเช่าซื้อ บริษัทกำหนดระยะเวลาประมาณ 7 วัน ในการปิดเล่มทะเบียนหรือปิดบัญชี เพื่อให้ลูกค้าได้วงเงินเพิ่ม และ/หรือ ได้รับเงินบางส่วนมาใช้จ่าย ซึ่งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นทางเลือกที่จะทำให้ภาระหนี้ของลูกค้าลดน้อยลง และยังมีเงินนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า

สอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dpo@winperform.com หรือโทร +662 123 6676

ผู้รับบริการของเรา