Customer Service

สำนักงาน ประกอบธุรกิจ ทวงถามหนี้
บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด

Official Contact

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด

1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการ โทร : +6621236535-45
อีเมล :
cfc@winperform.com
วันทำการ : จันทร์-ศุกร์
เวลา : 8.30-17.30 น.

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จํากัด ได้จัดทำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing Policy) เพื่อสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอกในการแจ้งเบาะแสกรณีที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยปรับปรุงแก้ไขหรือ ดำเนินการให้เกิดความถูกต้องเหมาะสม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่กําหนดไว้ 

การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทจะปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส พยาน  และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจาก การร้องเรียน แจ้งเบาะแส การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาขอมูล ข้อร้องเรียนและเอกสาร หลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อ กรุณาเลือกหัวข้อคำถามและกรอกข้อมูลของคุณจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับเพื่อตอบคำถามที่คุณอยากทราบ