การกำกับดูแล
กิจการที่ดี

สำนักงาน ประกอบธุรกิจ ทวงถามหนี้
บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจด้วยการยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มในระยะยาว รวมถึงสนับสนุนให้สามารถแข่งขันเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

การกำกับดูแลของเรา

การคุ้มครองข้อมูล

กฎบัตรคณะกรรมการ