การบริหารผลการดำเนินงาน

การบริหารผลการดำเนินงาน (Performance management : PM) ภายในองค์กรของเราที่ผ่านมานั้น เราได้พยายามผลักดันให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย (Goal) ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรโดยการเชื่อมโยงกลยุทธ์ของบริษัทไปสู่ระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล ตลอดจนปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารองค์กร

นายพรเลิศ เบญจกุล

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวนุชนภางค์ นิ่มละมัย

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ 1

นายกษาน ไชยนันทน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 2

นายภณพล รัตนศรีบัวทอง

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 3

นายชาญเฉลิม ยังเทียน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ