การบริหารผลการดำเนินงาน

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด เป็นอันดับหนึ่งในการติดตามทวงถามหนี้ ที่ผ่านมานั้น เรามุ่งเน้นในการบริหารผลการดำเนินงาน (Performance management : PM) ภายในองค์กร เราได้พยายามอย่างหนักที่จะผลักดันให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย (Goal) ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรโดยมีการเชื่อมโยงกลยุทธ์ของบริษัทไปสู่ระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล ตลอดจนปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของเรา สุดท้าย ทีมผู้บริหารของเรามีประสบการณ์ในการบริหารงานในธุรกิจซึ่งพวกเขาสามารถเพิ่มมูลค่าและมีส่วนร่วมต่อการเติบโต และผลกำไรของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

นายพรเลิศ เบญจกุล

นางผ่องศรี สลักเพชร

นางสาวขวัญศิรินทร์ โรจนพฤกษ์

คณะผู้บริหาร

นายพรเลิศ เบญจกุล

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวนุชนภางค์ นิ่มละมัย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 1

นายกษาน ไชยนันทน์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 2

นายภณพล รัตนศรีบัวทอง

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 3

นายชาญเฉลิม ยังเทียน

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการ

นายชาญณรงค์ สนธิอัชชรา

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี/การเงิน

เลขานุการบริษัท

นางสาวรพีพร โรจน์สุพจน์