การรับรองมาตรฐานระบบบริหาร

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด นับเป็นบริษัทแรก และรายเดียวของการให้บริการติดตามทวงถามหนี้ในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล (ISO/IEC27001:2013 และ ISO/IEC27701:2019) ทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานอย่างครบถ้วน และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกหน่วยงาน และทุกระบบงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบงานหลัก หรือระบบงานสนับสนุน รวมถึง การบริหารจัดการผู้ให้บริการภายนอกที่จะควบคุม เพื่อให้ระบบสารสนเทศและสารสนเทศของบริษัท ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการรักษาความปลอดภัย มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความพร้อมใช้งาน ทั้งที่เป็นข้อมูลของบริษัท และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

ระบบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(ISO/IEC 27001:2013)
01
ระบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศและข้อมูลส่วนบุคคล
(ISO/IEC 27701:2019)
02