ยินดีต้อนรับ...

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านติดตามทวงถาม และเร่งรัดหนี้ในประเทศไทย โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 เราให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในประเภทธุรกิจการให้บริการด้านติดตามทวงถาม และเร่งรัดหนี้สินภายใต้ขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 (พ.ร.บ.การทวงถามหนี้) เราคือทีมงานที่เป็นมืออาชีพ มีความกระตือรือร้น และมีประสบการณ์ในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักต่อความกังวลเกี่ยวกับการรักษาภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ นอกจากการให้บริการด้านติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้แล้ว เรายังเป็นตัวแทนการให้บริการตามกระบวนการทางด้านกฎหมายอย่างครบวงจร ได้แก่ การเร่งรัดหนี้ก่อนดำเนินคดี การดำเนินคดีตามกฎหมาย การเจรจาไกล่เกลี่ย การสืบหาทรัพย์สิน การบังคับคดีตามกฎหมาย และอื่นๆ เราดำเนินงานให้กับผู้รับบริการด้วยการติดตามงานอย่างใกล้ชิด โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานด้านกฎหมายที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ เรามีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการของเราภายใต้หลักการ ดังนี้:
 • การให้บริการอย่างมีคุณภาพ
 • กระบวนการทำงานที่ราบรื่น
 • การรักษาความลับ
 • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

 • ที่สำคัญกว่านั้น เรายึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด และการประพฤติปฏิบัติที่เข้มงวดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ครอบคลุมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของเราเป็นผลมาจากความมุ่งมั่น และแนวทางปฏิบัติที่มีวินัยต่อการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน เราให้บริการดังกล่าวกับบริษัทต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมการให้สินเชื่อ ทั้งสถาบันการเงิน และที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้:
 • ธุรกิจยานยนต์
 • สถาบันการเงิน/ ไม่ใช่สถาบันการเงิน และบัตรเครดิต
 • ธุรกิจการให้จำนอง
 • ธุรกิจการค้าปลีก
 • การสื่อสาร และโทรคมนาคม
 • ธุรกิจทางด้านสาธารณูปโภค
 • ธุรกิจการเช่าซื้อ
 • วิสัยทัศน์

  การเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประเภทการให้บริการด้านการติดตามหนี้ และจัดเก็บหนี้คืน

  พันธกิจ

  1. ให้บริการที่เป็นเลิศ และความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
  2. มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
  3. ขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้วยแนวคิดที่แตกต่าง
  4. สร้างคุณค่า และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

  ค่านิยมองค์กร

  ความเป็นมืออาชีพ(Professional)
  ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยมุ้งเน้นความสำเร็จให้เกิดขึ้น ไม่คำนึงถึงอุปสรรคต่างๆ คิดอย่างเป็นระบบ รวมถึง การใช้ทักษะและความชำนาญอย่างมีประสิทธิภาพ

  ความคล่องตัว(Agility)
  ความสามารถและความคล่องตัวของบุคลากรในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหา ตอบสนองต่อความต้องการอย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์

  ความร่วมมือซึ่งกันและกัน(Collaboration)
  การร่วมแรงร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน ที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ทำให้ทีมงานสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยการใช้ทักษะ และความสามารถของแต่ละบุคคลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

  วิสัยทัศน์ร่วมกัน(Shared vision)
  การแบ่งปันเรื่องราว ข้อมูล และความรู้ต่างๆของแต่ละบุคคล ด้วยการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับรับทราบ พร้อมมีส่วนร่วมเพื่อทำให้เกิดการยอมรับ ผูกพัน สำนึก และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

  ความสามารถใหม่(New Ability)
  เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะของบุคลากรที่จะทำให้ทุกคนมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พร้อมนำไปพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

  โครงสร้างองค์กร

  ช่องทางร้องเรียน

  บริษัทได้จัดช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึง พฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยสามารถสอบถาม ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวกหรือเหมาะสม ดังต่อไปนี้