Corporate Social responsibility

สำนักงาน ประกอบธุรกิจ ทวงถามหนี้
บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด

bg2bg2
bgbg

CSR

 กิจกรรมเลี้ยงอาหารอากลางวัน สนับสนุนการศึกษาและปรับปรุงอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดกุ่มโคก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560