พัฒนาการที่สำคัญ

อดีตจนถึงปัจจุบัน

01

พฤษภาคม 2558

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด “บริษัท” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการในธุรกิจติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้กฎหมายและขอบเขตของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และให้บริการด้านการดำเนินงานทางกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

20

ตุลาคม 2558

บริษัทได้จดทะเบียนธุรกิจทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558, จดทะเบียนธุรกิจทวงถามหนี้เลขที่ 10590037

07

กรกฎาคม 2562

บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC27001:2013 จาก BSI Group (Thailand) Ltd.

08

ตุลาคม 2563

บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC27701:2019 จาก BSI Group (Thailand) Ltd. ซึ่งได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจาก ISO/IEC27001:2013 (ISMS: Information Security Management System) และบริษัทเป็นผู้ให้บริการทวงถามและเร่งรัดหนี้รายแรกและเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

17

มิถุนายน 2564

บริษัทให้บริการแก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จำกัด ในการติดตามทวงถาม เร่งรัดหนี้ และดำเนินคดีสำหรับบัญชีลูกหนี้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

24

สิงหาคม 2564

บริษัทให้บริการแก่ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด (KTBL) ในการติดตามทวงถาม และติดตามเอาทรัพย์คืน สำหรับบัญชีสินเชื่อเช่าซื้อที่ค้างชำระ

29

ธันวาคม 2564

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและจัดหาเงินทุนหมุนเวียน

21

กรกฎาคม 2565

บริษัทยังคงรักษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐานของระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO/IEC27001:2013) และระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ( ISO/IEC27701:2019) โดยผ่านการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง (Recertification)

10

มีนาคม 2566

บริษัทลงนามในสัญญาจ้างผู้ให้บริการภายนอกติดตามหนี้แทน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำหรับกลุ่มสินเชื่อดิจิทัล และ/หรือ ประเภทสินเชื่ออื่นๆ (Digital Lending)