พัฒนาการที่สำคัญ

อดีตจนถึงปัจจุบัน

01

พฤษภาคม 2558

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด “บริษัท” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการในธุรกิจติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้กฎหมายและขอบเขตของพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และให้บริการด้านการดำเนินงานทางกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

20

ตุลาคม 2558

บริษัทได้จดทะเบียนธุรกิจทวงถามหนี้ต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ภายใต้พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558, จดทะเบียนธุรกิจทวงถามหนี้เลขที่ 10590037

07

กรกฎาคม 2562

บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC27001:2013 จาก BSI Group (Thailand) Ltd.

08

ตุลาคม 2563

บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC27701:2019 จาก BSI Group (Thailand) Ltd. ซึ่งได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมจาก ISO/IEC27001:2013 (ISMS: Information Security Management System) และบริษัทเป็นผู้ให้บริการทวงถามและเร่งรัดหนี้รายแรกและเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

29

ธันวาคม 2564

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและจัดหาเงินทุนหมุนเวียน