สวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับวิชาเฉพาะด้าน
  • ค่าล่วงเวลา และโบนัสพิเศษ
  • ค่าตอบแทนพิเศษ