พนักงานใหม่ของเรา

พนักงานทวงถามหนี้ของเรา สมาชิกใหม่ที่เป็นพนักงานทวงถามหนี้จะได้เรียนรู้โครงการฝึกอบรมในเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท และเปิดโอกาสในการสร้างความเป็นมืออาชีพ ซึ่งในระหว่างหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว พนักงานทวงถามหนี้ของเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การทวงถามหนี้, กระบวนการทวงถามหนี้, ทักษะการเจรจาต่อรอง, จิตวิทยาการทวงถาม, เคล็ดลับในการปฏิบัติงาน รวมถึง เทคนิคในการเรียกเก็บหนี้ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนนโยบายที่มีการนำไปใช้ ร่วมกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพวกเขา เรายังมอบโอกาสให้แก่เขาให้ได้รับรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในระดับสากลของเรา ตั้งแต่การให้ความรู้ด้านเทคนิคแก่พนักงานทวงถามหนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับองค์กร
นอกจากนี้ เรายังออกแบบโครงการการฝึกอบรมสำหรับพนักงานที่มีผลงานอย่างโดดเด่นเป็นการเฉพาะ โดยโครงการฝึกอบรมนี้ จะช่วยให้พนักงานทวงถามหนี้พัฒนาประสบการณ์ของพวกเขาในเชิงธุรกิจ และความท้าทายในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในทุกๆด้านโดยผ่านโครงการฝึกอบรมนี้ พร้อมกับให้โอกาสพนักงานทวงถามหนี้ที่จะเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความสามารถต่างๆ รวมถึง แบ่งปันการดำเนินงานที่ดีที่สุดอย่างมืออาชีพของพวกเขาให้แก่เพื่อนร่วมงานยึดถือเป็นหลักในฝ่ายงานที่ทำงาน