พนักงานของเรา

วิน สามารถให้การบริการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมการติดตามทวงถามหนี้ ทั้งหมดเป็นเพราะจุดแข็งของพนักงานของเรา เราจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง การมุ่งเน้นจัดการกับสถานการณ์, ขั้นตอนต่างๆ ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จในการติดตามทวงถามหนี้ สุดท้ายคือการบริหารจัดการข้อพิพาท และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ เรายังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กร และทรัพยากรบุคคล โดยเรามุ่งเน้นที่การดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดขอบเขต บทบาทและหน้าที่ของพนักงานไว้อย่างชัดเจน ให้เหมาะสมกับการกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนพัฒนาระบบการประเมินผล และการขยายขีดความสามารถของพนักงาน