นโยบายการใช้คุกกี้

ขอบเขตและวัตถุประสงค์

นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด “บริษัท” ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและใช้ปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (www.winperform.com) โดยนโยบายนี้อธิบายให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผย และการเก็บรักษาคุกกี้ เฉพาะสำหรับการให้บริการและการใช้งานเว็บไซต์ www.winperform.com เท่านั้น

คำจำกัดความ

หมายความว่า บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด

หมายความว่า ข้อมูลที่สามารถระบุ หรืออาจจะระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

หมายความว่า การปฏิบัติการ หรือส่วนหนึ่งของการปฎิบัติการซึ่งได้กระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ ได้แก่ การเก็บรวบรวม การแก้ไข การบันทึก การจัดเรียบเรียง การเก็บรักษา การเรียกดู การนำกลับมาใช้ใหม่ การพิมพ์ การทำให้เข้าถึง การส่ง การจัดวางให้ถูกตำแหน่ง การจำกัด การลบ การทำลาย รวมถึงการจัดทำ การเปิดเผยและรายงานเชิงสถิติ

หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

หมายความว่า บุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำ ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงประสานงาน และให้ความร่วมมือกับทางการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนดูแลให้มีการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของผู้ใช้งาน โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บไซต์ คุกกี้จะบอกให้บริษัททราบว่า ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใช้งานส่วนใดในบริการของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าครั้งแรกของการบริการด้วย คุกกี้จะช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ประเภทและวัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัท จะมีการใช้งานคุกกี้ จากการเข้าชมและใช้เว็บไซต์ของบริษัท (www.winperform.com) ตามประเภทและวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

(1) คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย

(2) คุกกี้ประเภทการทำงาน (Functionality cookies) – คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เมื่อผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ปรับให้เว็บไซต์ของบริษัทตอบสนองความต้องการใช้งาน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อาทิ ภาษา ภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

(3) คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน (Analytic/Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ทำให้บริษัทสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ และเข้าใจถึงความสนใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อนำไปบริหารจัดการ ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

การเก็บข้อมูลของคุกกี้

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติผ่านทางคุกกี้ ได้แก่

1. อินเทอร์เน็ตโดเมน และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP Address) จากจุดที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่เว็บไซต์
2. ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท
3. วันที่และเวลาที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท
4. ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท หรือออกจากเว็บไซต์ของบริษัท
5. จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท จำนวนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใช้งาน ระยะเวลาที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้ในการเยี่ยมชม และเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่เยี่ยมชม
6. ภาษาที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เลือกใช้บนหน้าเว็บไซต์

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกเปิดเผย หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ และไม่มีข้อมูลจำเพาะบุคคล

การตั้งค่าและปิดการทำงานของคุกกี้

ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถตั้งค่าและปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้ได้ที่ AboutCookies.org) แต่พึงตระหนักว่าหากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตั้งค่าเบราว์เซอร์ด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทได้

เมื่อใดก็ตามที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จะต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน คลิกเพื่อลบคุกกี้ของเว็บไซต์ คลิกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงาน พนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลเฉพาะกรณีที่ได้รับการร้องขอให้มีการตรวจสอบด้านความปลอดภัย รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกด้านเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่ บริษัท โอ เอส ดี จำกัด

การเชื่อมต่อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

บริษัทอาจจัดให้มีการเชื่อมกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลภายนอกเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของท่าน ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทผ่านเว็บไซต์ เช่น ประวัติการบราวซ์ การเข้าถึงเว็บไซต์ เพจที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เยี่ยมชมหลังจากออกจากเว็บไซต์ของบริษัท ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อาจต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกดังกล่าว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญ โดยจะทำการเผยแพร่ โดยการประกาศตามช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประกาศคุกกี้ฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ [20 มิถุนายน 2565]