ส่งเสริม

การพัฒนาตนเอง

  • หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • หลักสูตรฝึกอบรมภายนอกโดยสามารถเลือกอบรมให้ตรงกับสายงาน
  • หลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ของบริษัทที่มีให้เรียนรู้อยู่เสมอ