นโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วิน เพอร์ฟอร์มานซ์ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือพนักงานของบริษัทให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถรองรับต่อการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงความพร้อมของบุคลากรที่จะดำรงตำแหน่งสำคัญในอนาคต ซึ่งแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นจะเชื่อมโยงกับ

  ·        ศักยภาพ (Competency) ของพนักงาน ได้แก่ ศักยภาพหลัก (Core Competency), ศักยภาพด้านการบริหาร (Managerial Competency) และศักยภาพตามสายวิชาชีพ (Functional Competency)

  ·        ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

  ·        การแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Sharing)

  ·        การพัฒนาบุคลากรโดยระบบการหมุนเวียนงาน (Job Rotation)

  ·        การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Planning)

  ·        ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  ·        การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)