แบบสมัครงานออนไลน์

แบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ประวัติส่วนตัว Personal Information

ประวัติการศึกษา Education Background

ประวัติการทำงาน Employment History

ประวัติการทำงาน 1

ประวัติการทำงาน 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ข้าพเจ้าเขียนหรือกรอกไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลของบุคคลอ้างอิงของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับรองว่าข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลอ้างอิงในการให้ข้อมูลข้างต้นเรียบร้อยแล้วและจะเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงทุกท่าน หากบริษัทตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อความใดที่ข้าพเจ้าให้ไว้ข้างต้นเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทบอกเลิกการจ้างงานของข้าพเจ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นให้และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ทำงาน ข้าพเจ้าตกลงทำข้อตกลงการว่าจ้างตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานทุกประการ

I hereby certify that all the given statements in the application form are true and correct. I consent to the company to gather my personal data and the reference person’s information. I certify that I have received the consent from the reference persons to give the above information and agree to be responsible in any case related to every reference person’s given information. If any of the given statements are found to be untrue, the company has the right to immediately terminate my employment without the duty to pay any compensation or severance pay. In addition in case of being employed by the Company, I agree to comply with the Company’s order, restriction, regulation or working regulation in all respects.