Data Analyst

Job Description:

– รวบรวมและจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification:

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
– มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
– มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆได้ดี

ชุดสมัครงาน-256510