ด้วยความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของทีมงาน บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด บริการของเราจะช่วยองค์กรของท่านให้สามารถดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กรของท่าน

details

ที่ปรึกษา PDPA

ให้คำแนะนำในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ และระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ให้คำปรึกษาและวางระบบ PDPA

มีทีมที่ปรึกษาเพื่อวางระบบและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รวมถึงข้อกำหนดและมาตรฐานตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีความพร้อมทางด้านข้อมูลสารสนเทศ

details
details

ฝึกอบรม PDPA

บริการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ชุดเอกสาร PDPA

          • Privacy Notice & Privacy Policy
          • Consent Form
          • Data Processing Agreement
          • Data Classification
          • Data Flow Diagram
          • Record of Processing Activities
          • DPIA
details

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  (ISO/IEC27001:2013) และมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO/IEC27701:2019) ในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางของกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด