บุคลากรของเรา

บริษัทรับประกันในผลงานการให้บริการสำหรับงานด้านติดตามทวงถามหนี้ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ และพนักงานติดตามทวงถามหนี้ของบริษัทผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน และทักษะสำหรับการติดตามทวงถามหนี้ รวมถึง กรณีที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ เช่น เทคนิคการทวงถาม, ขั้นตอนการติดตามทวงถาม, ความชำนาญในการเจรจาต่อรอง และจิตวิทยาในการเจรจา เป็นต้น

งานบริหารบุคลากร

  • ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
  • วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Scoring)
  • การบริหารโครงสร้างองค์กร
  • มาตรฐาน KPI สำหรับพนักงานแต่ละฝ่ายงาน
  • การบริหารค่าตอบแทน
  • เงินรางวัลพิเศษ (Incentive Program)
  • การจัดฝึกอบรมทักษะ, ความรู้ด้านกฎหมาย
  • IDP (Individual Development Plan)