การให้บริการ

บริษัทให้บริการเต็มรูปแบบเกี่ยวกับงานด้านติดตามทวงถามหนี้และการจัดเก็บหนี้

ในปัจจุบันบริษัทแบ่งการให้บริการออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
 • ลูกหนี้หลบเลี่ยงการชำระหนี้
 • แจ้งเตือนการชำระหนี้
 • ติดตามทวงถามหนี้และจัดเก็บหนี้
 • การดำเนินงานด้านกฎหมาย
 • จัดฝึกอบรมงานติดตามทวงถามหนี้และจัดเก็บหนี้
 • ติดตามทวงถามหนี้นอกสถานที่ (FCR)
 • บริการจัดการบัญชีค้างชำระ
ประสบการณ์งานด้านติดตามทวงถามหนี้
 • สินเชื่อบัตรเครดิต / สินเชื่อบุคคล
 • งานให้บริการด้านติดต่อสื่อสาร
 • สินเชื่อผู้ประกอบการ / สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • สินเชื่อเช่าซื้อ

บริษัทมีทีมทนายความของบริษัทที่มีความพร้อมในงานด้านการดำเนินคดี, การสืบทรัพย์สิน และการบังคับคดี รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านข้อกฎหมาย โดยพร้อมที่จะตอบคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินคดีของศาล และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจ นอกจากทีมทนายความภายในบริษัทแล้ว บริษัทยังได้ร่วมมือกับทีมงานบริษัทสำนักงานกฎหมายภายนอกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการในการดำเนินคดี

ระบบติดตามทวงถามหนี้

ระบบติดตามทวงถามหนี้

ระบบบันทึกเสียงสนทนา

ระบบบันทึกเสียงสนทนา

ระบบหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ

ระบบหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ

ระบบการติดต่อสื่อสารผ่าน Internet

ระบบการติดต่อสื่อสารผ่าน Internet

ระบบส่งข้อความแจ้งเตือน (SMS)

ระบบส่งข้อความแจ้งเตือน (SMS)

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center)

ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center)

เทคโนโลยี 

บริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ดำเนินการบริหารงานด้วยระบบทวงถามหนี้(DCS), ระบบงานด้านกฎหมาย (LPMS) และ Software ต่างๆ ที่มีความยืดหยุ่นและสะดวกต่อการใช้งานสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆ  โดยสามารถตอบสนองผู้ใช้งาน (User) เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการติดตามทวงถามหนี้และจัดเก็บหนี้ ด้วยระบบดังกล่าว สามารถใช้ร่วมกับระบบหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ (Predictive outbound dialer) พร้อมทั้ง มีระบบบันทึกเสียงสนทนาในการเจรจา (voice logger) เพื่อใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้กับผู้รับบริการ หากเกิดกรณีข้อร้องเรียนในการติดตามทวงถาม อีกทั้งระบบยังสามารถประมวลผลข้อมูลทั้งหมดจากการดำเนินงานในรูปแบบของการรายงาน และการวิเคระห์ข้อมูล (MIS) ต่างๆ เพื่อสรุปเป็นผลงานในการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทให้กับผู้รับบริการ

Debt collection technology
 • ระบบติดตามทวงถามหนี้ (Collection and recovery system)
 • ระบบหมุนโทรศัพท์อัตโนมัติ (Predictive outbound dialer)
 • ระบบการส่งข้อความแจ้งเตือน (Outbound message)
 • ระบบบันทึกเสียงสนทนา (voice logger)
 • ระบบการติดต่อผ่านช่องทาง Internet (Internet Contact)
 • Voice broadcasting system
 • PCI DSS compliance program
 • Monitoring system
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การค้นหาข้อมูล
 • การทำงานด้วยระบบ Activity Code ต่างๆ
 • ผลงานการจัดเก็บหนี้
 • การวิเคราะห์ข้อมูล และการออกรายงาน
 • ข้อมูลในติดตามทวงถามบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
 • จำนวนบัญชี / จำนวนเงินค้างชำระ
 • การออกจดหมายติดตามทวงถามหนี้ / SMS
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
วิธีการวิเคราะห์ ในการบริหารงาน
 • Co-incident delinquency indictor
 • Lagged delinquency indicator
 • Net flow analysis
 • Vintage analysis
 • Monitoring of behavior
 • Debt collection survey
 • Number of account placed

ผู้รับบริการของเรา