NiVirtualCam are 2nd sort of dated Kinect Digital Digital camera

เรื่อง admin_demo

NiVirtualCam are 2nd sort of dated Kinect Digital Digital camera

OpenNI Virtual Cam

So it software enable you to availableness production of any OpenNI appropriate equipment utilizing your favorite messaging, movies contacting software and you will any software that use DirectShow to get into mass media devices or stuff, along with Skype, Messenger, Bing And, ManyCAM, GraphEdit, people flash situated videos cam, etcetera.

  • Publisher: Soroush Falahati
  • Homepage:

Bogus Webcam

Bogus Web cam performs because the an online cam you to allows you to add outcomes and you may overlays toward productivity photo. The application form supports linking to a bona fide webcam, to play films also displaying static photo. Thankfully, they helps some video and you can visualize platforms. While doing so sex hookup ios apps, it also allows see a certain town on your pc.

  • Website: fakewebcam

Mytoolsoft Batch WaterMark

The new of good use watermark application & group watermark app & easy watermark software. Create watermark into the photos easily and quickly. Cover your own images instead not authorized delivery.

  • Publisher: Mytoolsoft
  • Homepage: mytoolsoft

AV Webcam Morpher Silver

Sexcam Morpher will bring the very impressive video clips talk experience ever before. You could ‘dazzle’ the photo, ‘draw’ an alternative individual, otherwise giggle inside brand new voice which have on line household members. It’s a powerful product to own doing videos speak online and discussing clips

WebcamMax 8

WecamMax makes you add thousands of effects otherwise doodling to webcam clips to own alive movies chats, online streaming or recording. Because the an online sexcam, additionally, it makes you show videos, photo, desktop computer monitor if you don’t numerous web cam video in order to other people.

Cam to possess Remote Desktop (Workstation)

Web cam getting Secluded Desktop was a leading-abilities app getting redirecting in your town blocked cams so you’re able to secluded desktop computer class. You’ll be able to redirect regional webcams to just one-member otherwise multiple-representative ecosystem compliment of Microsoft RDP otherwise Citrix ICA. Webcam for Secluded Pc creates a virtual sexcam on your secluded RDP tutorial and receive the movies stream personally.

AV Sexcam Morpher

AV Cam Morpher is a great and handy app which allows that morph their movies photo and you can voice in real time playing with an entertaining clips you to definitely hides their actual name. The application form includes a beneficial style of dependent-from inside the video and audio effects and in a position-to-play with nickfaces/voices that enable you to express how you feel in real time.

Web cam for Remote Desktop computer (Server)

The applying is straightforward to utilize. Arranged the fresh new Workstation region in your local desktop in addition to Server area towards remote top. That’s all it takes. Help each other Microsoft RDP and you may Citrix ICA the applying creates an excellent digital webcam into the secluded front this provides the video stream directly from the newest sexcam plugged into your regional computer.

Webcam Simulator

Cam Simulation are an application you to definitely simulates a web cam by adding a virtual software camera on operating system. It device makes you use it as a bona-fide camera. In addition supply the possibility to play pre-filed movies, photo albums on the favourite I’m otherwise films cam app.

MagicCamera

Secret Digital camera can simply perform clips outcomes to your sexcam. It can be used making use of the prominent talk software such due to the fact Windows Messenger, Google Messenger, Point, Camfrog, Skype, , ChatRoulette, etc. Fundamental enjoys: – Photo frames. – Graphic filters & change outcomes. – Real-day replace webcam backgrounds that have photographs/films.

Camersoft Bogus Cam

Camersoft Phony Webcam try elite group digital cam software program, which will work such a genuine web cam and enable one enjoy video so you’re able to sexcam otherwise create consequences toward web cam image during videos talk otherwise call.

AlterCam

AlterCam can transform the sexcam stream to include various outcomes when you look at the real-time. It does add logo designs, hide the head that have mosaic, transform background, include visualize overlays, number sexcam movies, and you may express an individual cam that have several apps. You’ll be able to transmitted pre-recorded films otherwise real time desktop computer compared to that digital web camera.

VCDCut Specialist

VCDCut Expert is even a software artificial Sexcam. It could be artificial with the an online Web cam and you may used in Biliao, Liaoliao, EPH, QQ, MSN, NetMeeting, UC, or other app/chat room, getting to experience flick, MTV, image, and as artificial Webcam (Label from unit: JiaoCap Need. That it form should be supported by WIN2000/XP. WIN9X does not help.)

VCDCutter

VCDCutter Pro main has include: service fall inform you play out of image document; simply take photo when you gamble video file; video appreciating video clips phase; build films document screen shot; on-line videos shown; service windows/monitor get; and then have posting brand new to play videos body type/image to help you notice-consisted of simulated movies Web cam; and you will giving numerous other functions.

VaryCam

VaryCam work same as a real USB web cam shortly after strung, you could set it up because standard cam for the videos chatting. Using its amicable UI, that it secret cam equipment is very easy to make use of, for even beginners, you could potentially easily create of a lot outcomes or decorate on monitor.

KVYcam

KVYcam are a course that will just take videos from your cam, TV-tuner, desktop display screen, etcetera. and you may post they to other programs or save while the MP4 documents. KVYcam normally be taken just like the an online webcam. You could potentially customize the resolution, body type rates, and just have create info-ads to help you video clips becoming recorded.

Spout

Spout are a video frame sharing system getting Windows, enabling revealing out of OpenGL designs ranging from programs. Senders and you may receivers include FreeframeGL plugins, a coffee screen having Operating, Jitter externals having Max/Msp, VIZZable modules for Ableton Real time, and you can an online Web cam because a common recipient.

3DPageFlip PDF Publisher

3DPageFlip PDF Blogger is actually a course that works once the an online printer and you can enables you to manage PDF e-books. The program helps good 128bit security and you can makes you place one another Manager Password and you may Representative Password to guard the PDF data files facing away from infraction.

ประกาศเตือนเพื่อทราบ

เนื่องจากขณะนี้ มีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ หมายเลขโทรศัพท์ 02 123 6789 เพื่อโทรไปหาหรือติดต่อลูกค้า ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการใดๆ  ของบริษัท วินเพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด ยกเว้นเพื่อการติดต่อกลับเท่านั้น โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ และขอเตือนให้ท่านโปรดระมัดระวัง ทดสอบข้อความ ทั้งนี้หากได้รับการติดต่อ สามารถแจ้งเบาะแสบนเว็บไซต์ www.winperform.com หรือ cfc@winperform.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง