เอกสารสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • สำเนาหลักฐานการทหาร
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • สลิปเงินเดือน
 • เอกสารข้อมูลเครดิต (NCB)
 • เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล (ถ้ามี)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน