Legal & Contracts Manager

นิติกร (ฝ่ายสัญญาและบริการ)

รายละเอียดหน้าที่:

• ยกร่าง/ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• วางโครงสร้างการทำนิติกรรมสัญญาของบริษัท
• เข้าร่วมการประชุม/เจรจาต่อรองเงื่อนไขของนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์
• ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปี
• มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจติดตามทวงถามหนี้
• สามารถบริหารจัดการและจัดลำดับงานตามความสำคัญหรือความเร่งด่วนได้
• มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น
• มีความละเอียดรอบคอบ
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่างสังเกต และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในเกณฑ์ดี
• มีบุคลิกภาพดี

ชุดสมัครงาน