Job Popup

คุณสมบัติ

– พนักงานประจำทุกระดับ
– มีความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อต่างๆของ KTC/ KTC P Berm
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
– มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
– มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– รวบรวมและจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย