โปรแกรมเมอร์

(เจ้าหน้าที่ไอที)

รายละเอียดหน้าที่:

• ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการและตรวจสอบแก้ไขปัญหาตามที่ผู้ใช้งานแจ้ง
• พัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และองค์กร
• พัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน
• สนับสนุนผู้ใช้งานในระบบใหม่ๆและดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
• ทดสอบและแก้ไขระบบ ตลอดจนแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติ:

• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี.
• วุฒิปริญญาตรี สาขา IT, MIS, Programmer,
Computer Engineering, Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้และประสบการณ์ใน .Net Core, NodeJS, Reactjs, AngularJS, C#.Net, Web API, VB Access
• ความรู้และประสบการณ์ใน postgres, SQL Server, MySQL, Access database
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและทำงานเป็นทีมได้
• กระตือรือร้นและเรียนรู้เร็ว

ชุดสมัครงาน-256510