เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดหน้าที่:

• วางแผนการสรรหาบุคลากร
• สัมภาษณ์คัดกรองผู้สมัคร
• จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกและการว่าจ้างผู้สมัคร
• จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• อายุ 25 – 30 ปี
• มีประสบการณ์ในการสรรหา 1-3 ปี
• มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้เป็นอย่างดี

ชุดสมัครงาน-256510