เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียดหน้าที่:

• จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภพ.30
• จัดทำ ภงด.3 ภงด.53
• บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย รายวัน / รายเดือน
• ออกใบเสนอราคา,ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
• บันทึก รายรับ รายจ่าย ประจำวัน
• ทำรายการ ทวงถาม วางบิล เก็บเช็ค ตามกำหนดได้
• กระทบยอดบัญชีเงินฝาก
• ออกภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ทำเอกสารอื่นๆตามงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• อายุ25 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
• ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบงานได้ดี
• บันทึกบัญชี ผ่านโปรแกรม Express
• ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ชุดสมัครงาน-256510