เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดหน้าที่:

– รวบรวมและจัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– เก็บข้อมูลต่างๆจากฐานข้อมูลและระบบงานหลัก
– เก็บรวบรวมเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
– จัดทำรายงานในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงาน รวมถึงรายงาน MIS ตามสถานการณ์ต่างที่เกิดขึ้น

คุณสมบัติ:


– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
– มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้รวดเร็ว
– มีความอดทน สามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้
– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆได้ดี

ชุดสมัครงาน-256510